Jurist


Beskrivning

Till juristens uppgifter hör skötseln av arbetsbrottmål och uppträdande i rätten samt stöd till inspektörerna i frågor som gäller arbetslagstiftningen och förvaltningsförfarandet på finska och svenska inom landskapen Birkaland och Österbotten. Tjänsterna är tills vidare och placerade i Tammerfors och Vasa. 

Kontaktinformation

Mer information och ansökningar
www.valtiolle.fi > ID 28-1468-2019.

Ytterligare information:
jurist Pia Skoglund | puh. 040 820 4689

Om Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken främjar den regionala jämlikheten genom att handha de uppgifter lagstiftningen förutsätter beträffande verkställande, styrning och övervakning. Ämbetsverket främjar de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten, servicen inom undervisnings- och kulturväsendet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö.
Detta är ett rökfritt ämbetsverk.

Vi handhar tillståndsförvaltningen och tillsynen inom social- och hälsovården samt veterinär-, livsmedels-, konsument- och alkoholförvaltningen regionalt. Vi arbetar för att den offentliga och den privata service- och näringsverksamheten ska bedrivas korrekt samt styr och stöder serviceproducenternas verksamhetsförutsättningar. Vi påverkar människornas grundläggande rättigheter och rättsskydd också genom att avgöra klagomål.

Adress

Regionförvaltningsverket
https://www.avi.fi/sv/web/avi/avi-lansi-ja-sisa-suomi;jsessionid=C02F47DA9BCAC2D3DCE531DE1594E683?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.Vqii3schjFk