MIljövårdschef


Beskrivning

Chef för miljöskyddsenheten inom stadsmiljösektorns serviceområde Tillstånd och bevakning i vars arbetsuppgifter ingår resultatrik ledning och utveckling av enhetens verksamhet och ekonomi samt tillsyn och rapportering i anslutning till enhetens verksamhet och ekonomi. Enheten består av personal som ser till miljötillsyn, planering av miljö- och naturvård, produktion av miljökunskap och som utför regionala myndighetsuppgifter i anknytning till avfallshantering.
- Främjar och utvecklar miljö- och naturvården och avfallshanteringsmyndighetens verksamhet
- Ansvarar för beredningen av ärenden som hör till miljöskyddsmyndigheten och för utveckling och tillsyn av myndighetens verksamhet
- Deltar i beredningen och uppföljningen av stadens miljöpolitik
- Ansvarar för sin del för utvecklingen av det regionala, nationella och internationella miljöskyddssamarbetet och projekt i anknytning till det
- Ansvarar för samordningen och uppföljningen av Östersjöutmaningen
- Är föredragande i ärenden som gäller den egna enheten i nämnden för fastighets- och byggnadsärenden
- Beslutar inom de ramar som nämnden för fastighets- och byggnadsärenden fastställer om uppgifter och sakkunnigtjänster som hör till kommunens miljöskyddsmyndighet och kommunens myndighet för campingområden samt som påförs kommunen i naturvårdslagen och som inte förutsätter behandling av ett kollegialt organ.
- Ser till skötseln av ärenden i anslutning till vilt och fiskevatten, jakt och fiske på mark- och vattenområden som staden äger helt eller delvis och tillsynen över jakt- och fiskelagar på dessa områden

Kvalifikationer

Behörighetskrav är högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom branschen.

Dessutom förutsätts erfarenhet av chefsarbete och myndighets- och planeringsuppgifter inom miljövården.

Som meriter betraktas språkkunskaper (olika internationella projekt), samarbets- och förhandlingsfärdigheter och nätverkskunskaper.

Ansökan skickas till

Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas elektroniskt via Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo före ansökningstiden går ut.

Kontaktinformation

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen, tfn 0505417924 , leena.salmelainen@turku.fi

Adress

Åbo stad

PB 355, 20101 ÅBO
växel (02) 330 000

http://www.turku.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3&nodeid=23
Ansök nu