Universitetslärare i offentlig rätt


Beskrivning

Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som universitetslärare i ­­­­­­offentlig rätt med start 1.3.2018 eller enligt överenskommelse, placerad vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Åbo, Finland. Universitetsläraren förväntas bidra till och vara delaktig av en framgångsrik och gränsöverskridande universitetsmiljö.

BEFATTNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Till universitetslärarens arbetsuppgifter hör undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer.Undervisningen faller inom ramen för flera olika rättsområden inom offentlig rätt, inklusive relevant EU-rätt. Främst sker undervisningen inom fyra utbildningshelheter vid fakulteten, nämligen programmet för politices kandidatutbildning, rättsnotarieprogrammet, magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik och magisterprogrammet i statsvetenskap, men även inom forskarutbildningen. Universitetsläraren kan beredas möjlighet att forska högst 1/3 av arbetstiden. Universitetsläraren förväntas aktivt bidra till ämnets genomströmning och till att höja ämnets forskningsprofil.

Universitetsläraren omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Kvalifikationer

BEHÖRIGHETSKRAV OCH BEDÖMNING

Av universitetsläraren krävs doktors examen i undervisningsämnet eller i närstående ämne samt pedagogisk kompetens.

Vid bedömningen av förutsättningarna för arbetet beaktas följande:

- Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området.

- Pedagogisk kompetens, inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet inom ämnesområdet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012).

- Samverkan, inklusive samhälleliga uppdrag, särskilt erfarenhet av att aktivt samverka i internationella och nationella nätverk samt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

- Annan arbetserfarenhet med relevans för området/uppgifterna

Anställning görs utgående från en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Fakulteten kan utse externa sakkunniga för att bedöma de sökandes meriter.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

SPRÅKKUNSKAPER

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utlänning eller en icke infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. Utlänning eller icke infödd finsk medborgare kan beviljas befrielse från krav på kunskap i finska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Ansökan skickas till

Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret via länken nedan (www.abo.fi/jobb). Ansökan bör lämnas in senast den 17.10 klockan 15.00 finsk tid tillsammans med följande bilagor:

- En universitetsportfölj enligt följande modell: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningar...

-Kopia på betyg över doktorsexamen

- En avsiktsförklaring på högst tre sidor där den sökande redogör för sin egen syn på, sin vision och plan för undervisning och forskning i det sökta arbetet

-De viktigaste publikationerna för uppgiften, högst fem stycken

-Språkintyg

-Eventuella andra intyg för att styrka behörigheten

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta professor Markku Suksi (information om ämnet) eller HR-specialist Solveig Vaherkylä (information om ansökningsprocessen) E-post: fornamn.efternamn@abo.fi.

Adress

Åbo Akademi

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

eller

Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 VASA

http://www.abo.fi