Universitetslektor eller universitetslärare i social rätt


Beskrivning

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet söker en UNIVERSITETSLEKTOR ELLER UNIVERSITETSLÄRARE I SOCIALRÄTT i ordinarie anställningsförhållande.

Anställningen som universitetslektor/universitetslärare är placerad inom vetenskapsområdet rättsvetenskap, som vid högskolan innefattar undervisning och forskning i bland annat förvaltningsrätt, socialrätt, kommunalrätt, familjerätt samt mänskliga rättigheter. Utöver den nu ledigförklarade anställningen finns ett universitetslektorat, en docent samt ett antal timlärare inom vetenskapsområdet rättsvetenskap. Vi välkomnar ansökningar från sökande inriktade på socialrätt i vid bemärkelse, vilket kan omfatta bland annat juridik inom socialvården och juridik inom hälso- och sjukvården. Insikter i människorättssystemet är meriterande med tanke på arbetsuppgifterna.

Till arbetsuppgifterna hör både undervisning och forskning samt deltagande i samhällelig växelverkan. Undervisningen fokuserar på vårdsektorns juridik och på mänskliga rättigheter men kan också omfatta andra områden inom rättsvetenskapen i enlighet med universitetslektorns inriktning och kompetens. Universitetslektorn/universitetsläraren ansvarar för de obligatoriska kurserna i socialrätt och socialförsäkringsrätt inom socialarbetarutbildningen vid högskolan. Forskningen förväntas speciellt stöda högskolans profilering på nordisk välfärd och på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar ur ett juridiskt perspektiv. Också övriga forskningsinriktningar inom högskolan – bl.a. etniska relationer samt demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring – kan utgöra fokus för den forskning universitetslektorn/universitetsläraren bedriver.

Kvalifikationer

Av en universitetslektor förutsätts lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för lärdomsprov. Vid bedömningen av meriterna hos dem som sökt anställningen som universitetslektor beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov.

Av en universitetslärare förutsätts lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av undervisning.
I synnerhet värdesätts pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och mångsidig undervisningsförmåga.

Universitetslektorn/universitetsläraren ska behärska undervisningsspråket svenska och ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst söker anställning som lärare, kan högskolan, utan separat ansökan från den sökande, bevilja hen dispens från kunskaperna i finska.

Anställningen har kravnivå 5–7 i universitetens lönesystem för undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en på individuell arbetsprestation baserad lönedel.

 

Ansökan skickas till

Till ansökan bifogas i ett enda pdf-dokument:
- en universitetsportfölj som är uppgjord enligt högskolans anvisningar:
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/universitetsport...
- en avsiktsförklaring på max tre sidor. I avsiktsförklaringen ska sökande belysa de mål och visioner hen avser att uppfylla genom anställningen.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR.

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ges av universitetslektor Henrik Hägglund, tfn +358 50 448 8553, henrik.hagglund(at)helsinki.fi, eller förvaltningschef Rita Wickholm, tfn +358 50 316 6953, rita.wickholm(at)helsinki.fi.

Om Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Adress

Helsingfors universitet

HELSING­FORS UNI­VER­SI­TET
PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 Helsingfors universitet
Finland

Växel: +358 (0) 2941 911

https://www.helsinki.fi/sv
Ansök nu