Forskardoktor (Assistant Professor)/Biträdande professor (Associate Professor)/ Professor i företags


Beskrivning

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt
utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och
erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi ledigförklarar en
befattning som forskardoktor (Assistant Professor), biträdande professor (Associate
Professor) eller professor i företagsekonomi, företrädesvis dataanalys, med start 1.8.2018
inom tenure track-systemet.
Området för denna befattning är informationssystem, närmare bestämt dataanalys i Åbo,
Finland. Informationssystem vid Åbo Akademi fokuserar på forskning och utbildning inom
det strategiska fokusområdet styrning av digitalisering. Detta område omfattar åtgärder som
skapar nya affärsmodeller eller utvecklar befintliga affärsmodeller med hjälp av
informationsteknologi.
Inom styrningen av digitalisering identifierar man ofta fyra huvudteman: skapandet av nya
affärsmodeller, IT-styrning, utveckling av digitala tjänster och dataanalys.
Informationssystem vid Åbo Akademi har ett nära samarbete med motsvarande ämne vid Åbo
universitet och universiteten har delat på ansvaret för dessa fokusområden.
Informationssystem vid Åbo Akademi är ansvarigt för två av ovannämnda fyran teman;
utveckling av digitala tjänster och dataanalys.

 

Kvalifikationer

Information om karriärsystemet Tenure track och behörighetsvillkoren för Tenure trackbefattningar
återfinns i § 14 i Personalinstruktionen för Åbo Akademi (12.12.2014):
http://www.abo.fi/personal/media/2736/personalinstruktion_12_12_2014.pdf
och i redogörelsen för anställningen:
http://web.abo.fi/befattningar/2017/Redogorelse_for_IS_anstallning.pdf

 

Befattningsinnehavaren ska bedriva vetenskaplig forskning och därpå grundad undervisning.
Ämnet informationssystem ingår i det nya magisterprogrammet Governance of
Digitalization och befattningsinnehavaren ska bidra med undervisning inom
magisterprogrammet. Till uppgifterna hör också att utveckla forskning och undervisning i
ämnet, skaffa forskningsfinansiering, delta i nationellt och internationellt samarbete samt
administration.
För professuren krävs det färdigheter i att kunna tillämpa avancerade metoder i dataanalys
och förmåga att utveckla nya metoder. Därtill bör personen ha djupa tvärvetenskapliga
kunskaper om näringsliv och teknologi för att innovativt kunna identifiera fruktbara
forskningsfrågor, utföra relevanta analyser och tolka resultaten.
Goda kunskaper i dataanalysens kopplingar till andra delar av digitalisering,
affärsmodellering, utveckling av digitala tjänster och IT-styrning, är en merit.

 

Information om befattningen, dess behörighetskrav och bedömningskriterier samt
information om tenure track-systemet vid Åbo Akademi finns i redogörelsen för anställning:
http://web.abo.fi/befattningar/2017/Redogorelse_for_IS_anstallning.pdf

 

Förvaltningsspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärartjänster krävs utmärkt förmåga att
använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. En utlänning eller icke-infödd
finsk medborgare kan befrias från kravet på kunskaper i svenska och finska och komma ifråga
för tenure track-befattningen som forskardoktor (Assistant Professor), som biträdande
professor (Associate Professor) eller professor. Eftersom förvaltnings- och
undervisningsspråket vid Åbo Akademi primärt är svenska bör den som anställs under de
första åren av sin anställningstid lära sig svenska för att framgångsrikt kunna delta i
administrativa uppdrag i framtiden.
Muntliga och skriftliga språkkunskaper i engelska är nödvändiga för framgångsrik skötsel av
tenure track-befattningen.
Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av
universitetslagens 78§ (558/2009).

Ansökan skickas till

Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret via länken nedan
(leave an application). Ansökan bör lämnas in senast 15.8.2017 kl. 15.00. finsk tid. Till ansökan
ska fogas följande bilagor (på engelska):
? En universitetsportfölj som följer Anvisningar för uppgörande av universitetsportfölj vid
Åbo Akademi, dock så att portföljens omfattning kan överstiga den rekommenderade
omfattningen. Anvisningarna hittas här:
o http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf.
(på svenska) eller
o http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/composinganacademicportfolio.pdf
(på engelska). Till universitetsportföljen fogas bilagor, publikationsförteckning,
bestyrkta kopior av betyg, intyg över meriter och andra avklarade prestationer.
? Högst 5 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens.
I publikationsförteckningen ska den sökande markera dessa 5 publikationer.
? En sammanfattning på den sökandes viktigaste prestationer (2 sidor)
? En beskrivning på den sökandes pedagogiska syn (högst 3 s.)
? En beskrivning på den sökandes syn på ledarskap (högst 3 s.)
? Forskningsplan ( högst 5 s.)
? Eventuell övrig dokumentation som styrker den sökandes kompetenser
? Sökandes kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress)

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta professor Anssi Öörni (information om institutionen),
tel. +358 50 3079333 eller HR Specialist Katja Koivisto (information om
ansökningsprocessen) tel. +358 46 9215828. E-post: förstnamn.efternamn@abo.fi.

Adress

Åbo Akademi

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

eller

Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 VASA

http://www.abo.fi